ಮೆಟಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳು

heavy steel welding service

ಹೆವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇವೆ

large steel structure fabrication

ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್

mild steel welding service

ಸೌಮ್ಯ ಉಕ್ಕಿನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇವೆ

steel bracket fabrication

ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್

support bracket weldment

ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ

thick steel plate cutting and welding

ದಪ್ಪ ಉಕ್ಕಿನ ಫಲಕ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವುದು